Board Members

  Shiv Charan Yadav
  President
 
+91-9810130173
cctvshiva@ymail.com
 
 
  Ashish P Dhakan
  Vice President
 
+91- 9821661012
ashish@pramahikvision.com
 
 
   
  Jagpal Singh Jagdeva
  General Secretary
 
+91- 9811224494
jsjagdeva@gmail.com
 
 
  Puneet Raj Dhupar
  Treasurer
 
+91-9810189095
puneetcctv@rediffmail.com
 
   
  KD Bhargava
  Regional Vice President(North)
 
+91- 9810122231
corporation678@hotmail.com
 
 
  Raja Arora
  Regional Vice President (West)
 
+91-9820708545
zplus1@hotmail.com